BEKENDMAKING BESLISSING de heer Ivan Boone (11/07 - 19/08)

BOONE Ivan, Heirweg 133 te 8710 Wielsbeke heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundigehandelingen

 

Kort omschreven gaat het over oprichten van bedrijfsgebouw en koppelwoningen.

 

De aanvraag heeft als adres Heirweg 133, kadastraal gekend afdeling 3 sectie A nummer 262G.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 juli 2019 de omgevingsvergunning verleend.

 

De beslissing ligt van 11 juli 2019 tot en met 19 augustus 2019 ter inzage bij het gemeentelijk dienst Grondgebiedzaken – Milieu ( Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke).

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

 

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijk persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning.

 

Bezorg hiertoe een beroepschrift

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

 

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

 

Dien het beroep in binnen 30 dagen die ingaan op . Deze dag is niet inbegrepen.

 

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepsschrift aan:

 

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • Het college van burgemeester en schepenen (Rijksweg 314 te 8710 Wielsbeke)

 

Vermeld in uw beroepsschrift het volgende:

uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

de volgende referentie: OMV_2018130075;

de redenen waarom u beroep aantekent;

een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;

of u gehoord wenst te worden.

 

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE21 0910 1313 1203 van de provincie  met als referentie ‘beroep omgevingsvergunning OMV_2018130075’ en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepsschrift.

 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijbehorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bijlagen ter inzage


;